ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

 

ระดับชั้นเรียน

จำนวนห้อง

เพศ

รวม

ชาย

หญิง

มัธยมศึกษาปีที่ 1

3

63

54

117

มัธยมศึกษาปีที่ 2

3

43

58

101

มัธยมศึกษาปีที่ 3

3

22

57

79

รวมมัธยมศึกษาตอนต้น

9

128

169

297

มัธยมศึกษาปีที่ 4

3

47

51

98

มัธยมศึกษาปีที่ 5

3

32

56

88

มัธยมศึกษาปีที่ 6

2

23

32

55

รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย

8

93

134

227

รวม

17

230

308

538