ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

จัดการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพนักเรียนตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่บริการอย่างทั่วถึง  และพัฒนาสู่มาตรฐาน  ให้มีคุณธรรมนำความรู้ตามหลักของเศรษฐกิจพอเพียง  ส่งเสริม     การจัดหาเทคโนโลยี เน้นการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา