ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

 

ระดับชั้นเรียน

จำนวนห้อง

เพศ

รวม

ชาย

หญิง

มัธยมศึกษาปีที่ 1

3

49

52

101

มัธยมศึกษาปีที่ 2

3

52

50

102

มัธยมศึกษาปีที่ 3

3

42

51

93

รวมมัธยมศึกษาตอนต้น

9

143

153

296

มัธยมศึกษาปีที่ 4

2

24

53

77

มัธยมศึกษาปีที่ 5

3

43

49

92

มัธยมศึกษาปีที่ 6

3

30

51

81

รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย

8

97

153

250

รวม

17

240

306

546

*ข้อมูล ณ วันที่ 13 เดือนกันยายน พุทธศักราช 2561