ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

 

ระดับชั้นเรียน
จำนวนห้อง
เพศ
รวม
ชาย
หญิง
มัธยมศึกษาปีที่ 1
3
42
57
99
มัธยมศึกษาปีที่ 2
3
40
57
97
มัธยมศึกษาปีที่ 3
3
36
44
80
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น
9
118
158
276
มัธยมศึกษาปีที่ 4
3
35
46
81
มัธยมศึกษาปีที่ 5
4
43
50
93
มัธยมศึกษาปีที่ 6
2
11
41
52
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย
9
89
137
226
รวม
18
207
295
502

*ข้อมูล ณ วันที่ 5 เดือน มิถุนายน พุทธศักราช 2563