คณะเครือข่ายผู้ปกครอง
คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง

แกนนำคณะเครื่อข่ายผู้ปกครอง

 •   ชื่อ-นามสกุล : นายณัฐกรพจน์  ทานัธยพงศ์
 •   ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
 •   ชื่อ-นามสกุล : นายกมลวรรณ  พลีสัตย์
 •   ตำแหน่ง : รองประธานคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
 •   ชื่อ-นามสกุล : นายคำนวณ  ครุฑวงษ์
 •   ตำแหน่ง : รองประธานคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
 •   ชื่อ-นามสกุล : น.ส.สุมนา  ยิ้มช้อย
 •   ตำแหน่ง : เลขาคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
 •   ชื่อ-นามสกุล : นางสุนีย์  ประสิทธิ์
 •   ตำแหน่ง : เลขาคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
 •   ชื่อ-นามสกุล : นางรำจวน  ยอดเกตุ
 •   ตำแหน่ง : เหรัญญิกคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
 •   ชื่อ-นามสกุล : นางเยาวลักษณ์  ทองไพรวัลย์
 •   ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเหรัญญิกคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง 
 •   ชื่อ-นามสกุล : นายบุญทด  พูลเพิ่ม
 •   ตำแหน่ง : ที่ปรึกษาคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง


คณะกรรมการเครื่อข่ายผู้ปกครอง

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1


 •   ชื่อ-นามสกุล : น.ส.รัตนา  แป้นสุข
 •   ตำแหน่ง : คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
 •   ชื่อ-นามสกุล : น.ส.รัตนา  บุญพันธ์จันที
 •   ตำแหน่ง : คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
 •   ชื่อ-นามสกุล : นางภัทรนันท์  ชินวงษ์ทัน
 •   ตำแหน่ง : คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
 •   ชื่อ-นามสกุล : น.ส.นภาพร  วงค์พร้อมศักดิ์
 •   ตำแหน่ง : คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
 •   ชื่อ-นามสกุล : นายอำนาจ  รอดพึ่ง
 •   ตำแหน่ง : คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
 •   ชื่อ-นามสกุล : น.ส.มะลิวัลย์  พุ่มมาลี
 •   ตำแหน่ง : คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
 •   ชื่อ-นามสกุล : น.ส.ศิริลักษณ์  มั่นเขตวิทย์
 •   ตำแหน่ง : คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
 
 


ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

 •   ชื่อ-นามสกุล : นางกัญญา  นิยมชน
 •   ตำแหน่ง : คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
 •   ชื่อ-นามสกุล : น.ส.ศศิธร  ยอดเกตุ
 •   ตำแหน่ง : คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
 •   ชื่อ-นามสกุล : นางสมมาท  ปานสุด
 •   ตำแหน่ง : คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
 •   ชื่อ-นามสกุล : นายราเชน  เนียมทับ
 •   ตำแหน่ง : คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
 •   ชื่อ-นามสกุล : น.ส.นิ่มนวล  ศรีแตงอ่อน
 •   ตำแหน่ง : คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง


ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

 •   ชื่อ-นามสกุล : นางนัยนา  ประพิมพ์พันธ์
 •   ตำแหน่ง : คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
 •   ชื่อ-นามสกุล : นายสมโภชน์  ขันจอก
 •   ตำแหน่ง : คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
 •   ชื่อ-นามสกุล : นางนภาพร  ห้องหงษ์ทอง
 •   ตำแหน่ง : คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
 •   ชื่อ-นามสกุล : นางเครือวัลย์  กันทะเกตุ
 •   ตำแหน่ง : คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
 •   ชื่อ-นามสกุล : นางอำพันธ์  จันทร์หอม
 •   ตำแหน่ง : คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
 •   ชื่อ-นามสกุล : นางเข็มสอย  ประสิทธิ์
 •   ตำแหน่ง : คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
 •   ชื่อ-นามสกุล : นางสุรีย์  คำบุรม
 •   ตำแหน่ง : คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
 •   ชื่อ-นามสกุล : นางมาลัยทิพย์  มีชัย
 •   ตำแหน่ง : คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
 •   ชื่อ-นามสกุล : นางกาญจนา  บุญบุตร
 •   ตำแหน่ง : คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
 
 
 
 


ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

 •   ชื่อ-นามสกุล : นางทัศนีวรรณ์  อยู่เปลี่ยน
 •   ตำแหน่ง : คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
 •   ชื่อ-นามสกุล : น.ส.บุษยามาศ  ตั้งกิจมั่นคง
 •   ตำแหน่ง : คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
 •   ชื่อ-นามสกุล : นางแววดาว  ชูพินิจ
 •   ตำแหน่ง : คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
 •   ชื่อ-นามสกุล : นางสาหร่าย  ผลทอง
 •   ตำแหน่ง : คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
 •   ชื่อ-นามสกุล : นางลาวันย์  หิรัญวงค์
 •   ตำแหน่ง : คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
   


ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

 •   ชื่อ-นามสกุล : นางเพ็ญนภา  อุฤทธิ์
 •   ตำแหน่ง : คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
 •   ชื่อ-นามสกุล : นางจันทร์พิมพ์  ศาสตร์ยุทธ
 •   ตำแหน่ง : คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
 •   ชื่อ-นามสกุล : นายจันทา  โพธิ์แสง
 •   ตำแหน่ง : คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
 •   ชื่อ-นามสกุล : นางนวพร  ครุฑวงษ์
 •   ตำแหน่ง : คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
 •   ชื่อ-นามสกุล : น.ส.พชรพร  บุญทา
 •   ตำแหน่ง : คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
 •   ชื่อ-นามสกุล : น.ส.นงลักษณ์  แก้วปาน
 •   ตำแหน่ง : คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
   


ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

 •   ชื่อ-นามสกุล : นายวินัย  วันเกษมสุข
 •   ตำแหน่ง : คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
 •   ชื่อ-นามสกุล : น.ส.วรกมล  เกษธีระกุล
 •   ตำแหน่ง : คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง