ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

             วันที่ 15 – 16 กันยายน 2561  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนวังแขมวิทยาคม  ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ณ โรงเรียนวัชรวิทยา  ผลการแข่งขันคือ  ได้เป็นตัวแทนจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันในระดับชาติ (ภาคเหนือ) ต่อไป  จำนวน 1 รายการ คือ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4 – ม.6 นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน คือ นายวรัญญูู    เรือนงาม  และครูผู้ฝึกซ้อมคือ นายปิยะวัฒน์    ศรีสังวาลย์ และได้รับรางวัลเหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง  ดังนี้

          1. การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3

                        ผู้เข้าแข่งขัน      1. เด็กชายนนทนันท์    เขาแก้ว

ครูผู้ควบคุม       1. นายรพีภัทร    อินทอง

ระดับรางวัล      เข้าร่วม

          2. การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6

                         ผู้เข้าแข่งขัน      1. นางสาวมนัสวรรณ    ศุภฤกษ์สกุล

ครูผู้ควบคุม       1. นายปิยะวัฒน์    ศรีสังวาลย์

ระดับรางวัล      เข้าร่วม

          3. การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3

                        ผู้เข้าแข่งขัน      1. เด็กหญิงอรณิชา    ห้วยหงษ์ทอง
                                                 2. เด็กหญิงฐานิตา    พึ่งม่วง

                                                 3. เด็กหญิงณัฏฐกานต์    ประพิมพันธ์

ครูผู้ควบคุม       1. นายปิยะวัฒน์    ศรีสังวาลย์

                        2. นายรพีภัทร    อินทอง

ระดับรางวัล      เหรียญเงิน  รองชนะเลิศอันดับที่ 1

          4. การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6

ผู้เข้าแข่งขัน      1. นางสาวเพ็ญพิชชา    คำแผลง
2. นางสาวนภาวรรณ    ป่านแก้ว
3. นางสาวสุพักตร์ษร    พิมพ์อินทร์

ครูผู้ควบคุม       1. นายปิยะวัฒน์    ศรีสังวาลย์

                   2. นายรพีภัทร    อินทอง

ระดับรางวัล      เหรียญเงิน  รองชนะเลิศอันดับที่ 1

          5. การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3

ผู้เข้าแข่งขัน      1. เด็กชายพีระพัฒน์    นิยมชน
2. เด็กหญิงชนิตรา    พันธุ์วิทยากูล

ครูผู้ควบคุม       1. นายปิยะวัฒน์    ศรีสังวาลย์

                   2. นายรพีภัทร    อินทอง

ระดับรางวัล      เหรียญทอง

          6. การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6

ผู้เข้าแข่งขัน      1. นายวรัญญูู    เรือนงาม

ครูผู้ควบคุม       1. นายปิยะวัฒน์    ศรีสังวาลย์

ระดับรางวัล      เหรียญทอง   ชนะเลิศ

          7. การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3

ผู้เข้าแข่งขัน      1. เด็กชายวรวิทย์    เกรียงไกร

ครูผู้ควบคุม       1. นางอรุณศรี    ช้างจั่น

ระดับรางวัล      เข้าร่วม

          8. การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6

ผู้เข้าแข่งขัน      1. นายศุภกร    รุผักชี

ครูผู้ควบคุม       1. นางอรุณศรี    ช้างจั่น

ระดับรางวัล      เหรียญทองแดง

โพสเมื่อ : 18 ก.ย. 2561,00:00   อ่าน 675 ครั้ง