ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
บุคคลากรทางการศึกษา

นางสาวนฤมล ทับเต่า
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ

นายสมบูรณ์ บุญพันจันที
ลูกจ้างประจำ

นางบัวขาว แก้วจันทร์
ลูกจ้างชั่วคราว