ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
บุคคลากรทางการศึกษา

นางสาวนฤมล ทับเต่า
ครู (อัตราจ้าง)

นางสาวสมิดา เหลื่อมทองหลาง
ครูธุรการ

นางสาวรัชนก ธิมะพงษ์
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ (เรียนร่วม)

นายสมบูรณ์ บุญพันจันที
ลูกจ้างประจำ

นางบัวขาว แก้วจันทร์
ลูกจ้างชั่วคราว