ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
บุคคลากรทางการศึกษา

นางสาวสมิดา เหลื่อมทองหลาง
ครูธุรการ

นางสาวณัฏฐณิชา เพ็งยิ้ม
ครูพี่เลี้ยงเด้กพิการเรียมรวม

นางบัวขาว แก้วจันทร์
ลูกจ้างชั่วคราว

นางสาวพิมพ์ชนก เพชรอำไพ
ลูกจ้างชั่วคราว