ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
บุคคลากรทางการศึกษา

นายวิระกิจ เพ็งทา
ครูธุระการ

นางสาวได้พร คันธวัน
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาวนฤมล ทับเต่า
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ

นายสมบูรณ์ บุญพันจันที
ลูกจ้างประจำ

นางบัวขาว แก้วจันทร์
ลูกจ้างชั่วคราว