คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายเฉลย อยู่ปาน
ตำแหน่ง : ประธานคระกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายพุทธา เชียงสีทอง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นายภาษกร แจ่มหม้อ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นายรัฐกาล กลิ่นหอม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : นายชัยวัฒน์ พันธ์วิทยากูล
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นางธิดา กลิ่นหอม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : พระครูจันทวชิรเกษม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
ชื่อ-นามสกุล : พระคมสัน สุทธิจิตโต
ตำแหน่ง : กรรมกการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
ชื่อ-นามสกุล : นายกรเกียรติ พรมจวง
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายศักย์สรณ์ ภักดีศิริบริบูรณ์
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายสงัด เนื่องกุมภร
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายธงชัย วิจิตรปัญญาเมธี
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายมงคล จันทร์ไกร
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายรัตนะ อินทร์ประสิทธิ์
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายวิฑูรย์ พานชัย
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขาณุการ