ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายเฉลย อยู่ปาน
ตำแหน่ง : ประธานคระกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายทวาย เขตร์ขัน
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนผู้ปกครอง
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายเรื่องศักดิ์ ตกสิยานันท์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนครู
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายมะยม ดีเลิศ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนชุมชน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายเสถียร มะโดด
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผ้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายรัฐกาล กลิ่นหอม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนศิษย์เก่า
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : พระครูจันทวชิรเกษม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : พระครูคมสัน สุทธิจิตโต
ตำแหน่ง : กรรมกการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายกรเกียรติ พรมจวง
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายสุเทพ ประไพวรรณกุล
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายวิรัช จารุเตมีย์
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายธงชัย วิจิตรปัญญาเมธี
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายเพิ่ม ภักดีการ
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายพุทธา เชียงสีทอง
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายมานิตย์ นาคเมือง
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขาณุการ