สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

 

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน  พระพุทธรัตนโสภณ
 

           คติพจน์ของโรงเรียน          อดทน ขยัน สร้างสรรค์คุณธรรม
 

           ปรัชญาของโรงเรียน          นต.ถิ  ปญ.ญา  สมาอาภา” 

                                                      แสงสว่างใดเสมอด้วยปัญญาไม่มี
 

           สีประจำโรงเรียน                 ดำ แดง
                                                      “ดำหมายถึง ความเข้มแข็งด้วยสติปัญญา
                                                      “แดงหมายถึง ชาติ เลือดเนื้อและความเสียสละในการพัฒนาสังคม

           ต้นไม้ประจำโรงเรียน          ต้นสัก
                                                      หมายถึง ความเจริญงอกงามควบคู่กับคุณธรรม

           อักษรย่อของโรงเรียน         ..