ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน    พระพุทธรัตนโสภณ

 

        คติพจน์ของโรงเรียน          อดทน ขยัน สร้างสรรค์คุณธรรม

 

ปรัชญาของโรงเรียน          นต.ถิ  ปญ.ญา  สมาอาภา 

         แสงสว่างใดเสมอด้วยปัญญาไม่มี

 

สีประจำโรงเรียน              ดำ แดง

ดำหมายถึง ความเข้มแข็งด้วยสติปัญญา

แดงหมายถึง ชาติ เลือดเนื้อและความเสียสละ

 ในการพัฒนาสังคม

 

ต้นไม้ประจำโรงเรียน         ต้นสัก

หมายถึง ความเจริญงอกงามควบคู่กับคุณธรรม

 

อักษรย่อของโรงเรียน        ..