ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางอรุณศรี ช้า่งจั่น
ครู คศ.3

นางสาวนิตศรา โงนรี
ครู คศ.2