ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายรพีภัทร อินทอง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาววิภาณี เทียมจันทร์
ครู คศ.1

นายสรายุทธ เขียวมงคล
ครู คศ.1

นางโสภา ร่มพิกุล
ครู คศ.1