ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายปิยวัฒน์ ศรีสังวาลย์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางอรุณศรี ช้า่งจั่น
ครู คศ.3

นายรพีภัทร อินทอง
ครูผู้ช่วย

นางสาววิภาณี เทียมจันทร์
ครูผู้ช่วย