ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

ดร.สุบัน พรเวียง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา