คณะผู้บริหาร

นายวิฑูรย์ พานชัย
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
หัวหน้าคณะผู้บริหาร

นายภาษกร แจ่มหม้อ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวอภิณญา แตงดารารัตน์
ผู้ช่วยฝ่ายงานงบประมาณ

นายภิญโญ สุขแก้ว
ผู้ช่วยฝ่ายบริหารงานบุคคล

นายกฤษณะ สบายเมือง
ผู้ช่วยฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางสาววิรัตดา วิชาพร
ผู้ช่วยกลุ่มบริหารงานวิชาการ