ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาววิรัตดา วิชาพร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายภาษกร แจ่มหม้อ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวอภิณญา แตงดารารัตน์
ครู คศ.3

นางเรณู กิตติวัฒนากูล
ครู คศ.3

นางสาวปิยนุช โอสาร
ครู คศ.3

นางเกษกนก สุขแก้ว
ครู คศ.3

นายอนลัส คาลเคล
ครู คศ.1

นางสาวปิยรัชนี ประไพรภูมิ
ครูผู้ช่วย

นายนาวิน เงินอยู่
พนักงานราชการ