ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาววิรัตดา วิชาพร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายเรืองศักดิื ตกสิยานันท์
ครู คศ.3

นายภาษกร แจ่มหม้อ
ครู คศ.3

นางสาวอภิณญา แตงดารารัตน์
ครู คศ.3

นางเรณู กิตติวัฒนากูล
ครู คศ.3

นางสาวปิยนุช โอสาร
ครู คศ.3

นางสาวปิยรัชนี ประไพรภูมิ
ครูผู้ช่วย