กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาววิรัตดา วิชาพร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวอภิณญา แตงดารารัตน์
ครู คศ.3

นางเรณู กิตติวัฒนากูล
ครู คศ.3

นางสาวปิยนุช โอสาร
ครู คศ.3

นางเกษกนก สุขแก้ว
ครู คศ.3

นายอนลัส คาลเคล
ครู คศ.1

นางสาวปิยรัชนี ประไพรภูมิ
ครูผู้ช่วย

นายกิตติ พรมไทยสงค์
พนักงานราชการ

นางสาวฐิตารีย์ ศรีบุญเพ็ง
ครู คศ.2