ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสายฝน ดีเลิศ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางอุบลรัตน์ กมขุนทด
ครู คศ.1

นางสาวเนตรคนางค์ โสภณ
ครู คศ.1

นายวิษณุ เตียวสุวรรณ
ครู คศ.1