ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสายฝน ดีเลิศ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางอุบลรัตน์ กมขุนทด
ครู คศ.1

นายพิทยาธร สิงห์ผาสุข
ครูผู้ช่วย

นายวิษณุ เตียวสุวรรณ
ครู คศ.1