กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสายฝน ดีเลิศ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางอุบลรัตน์ กมขุนทด
ครู คศ.3

นายวิษณุ เตียวสุวรรณ
ครู คศ.2

นายพิทยาธร สิงห์ผาสุข
ครูผู้ช่วย

นางพรพรรณ มหึมา
พนักงานราชการ