ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสายฝน ดีเลิศ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางอุบลรัตน์ กมขุนทด
ครู คศ.1

นางสาวเนตรคนางค์ โสภณ
ครู คศ.1

นายวิษณุ เตียวสุวรรณ
ครูผู้ช่วย

นางสาวศศิกัญญา หงษ์เหิน
พนักงานราชการ