ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลทั่วไป

สภาพทั่วไปของชุมชน

                ตำบลวังแขมอยู่ห่างจากอำเภอประมาณ 12 กิโลเมตร  ห่างจากตัวอำเภอเมืองกำแพงเพชรมาทางทิศใต้ประมาณ 50 กิโลเมตร มีพื้นที่ที่ถือครองทั้งหมด จำนวน  70,553 ไร่ สภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม ส่วนใหญ่ใช้ในการทำนา ทำไร่ ที่ตั้ง ห่างจากอำเภอคลองขลุง 20 กิโลเมตร

ทิศเหนือ                 ติดต่อกับ               .วังยาง อ.คลองขลุง ต.ทุ่งทราย

ทิศใต้                      ติดต่อกับ               .ยางสูง   .ขาณุวรลักษบุรี

ทิศตะวันออก          ติดต่อกับ               .ถาวรวัฒนา   .ทรายทองวัฒนา

ทิศตะวันตก             ติดต่อกับ               .เทพนิมิต   กิ่ง อ.บึงสามัคคี

เนื้อที่                      107.2     ตารางกิโลเมตร

                ตำบลวังแขมตั้งอยู่ในเขตปกครองของอำเภอคลองขลุง ประกอบด้วย  16 หมู่บ้าน ได้แก่

หมู่ที่ 1 บ้านวังแขม  หมู่ที่ 2 บ้านท่าขมิ้น   หมู่ที่ 3  บ้านวังแขมเหนือ  หมู่ที่ 4 บ้านบึงลาด  หมู่ที่ 5 บ้านวังหันน้ำดึง   หมู่ที่ 6 บ้านศาลเจ้าแม่   หมู่ที่ 7 บ้านไร่ใหม่   หมู่ที่ 8  บ้านบ่อทอง  หมู่ที่ 9 บ้านทุ่งลานควาย หมู่ที่ 10 บ้านทุ่งหันตรา   หมู่ที่ 11 บ้านเนินบ่อ  หมู่ที่ 12 บ้านหัวทุ่งพัฒนา  หมู่ที่ 13  บ้านนาไร่เดียว  หมู่ที่ 14 บ้านคลองเจริญ    หมู่ที่ 15  บ้านทุ่งหนองบัว   หมู่ที่ 16  บ้านคลองม่วง

1. การคมนาคม  มีถนนสายกำแพงเพชร คลองขลุง มีระยะทาง  50 กิโลเมตร    ถนนวังแขม-มาบไผ่ เป็นถนนลาดยาง 14  กิโลเมตร  ถนนสายบ้านหนองโสน  - บ่อทอง - เป็นถนนลาดยาง 15  กิโลเมตร   ถนนสายวังหันน้ำดึง  - บ้านหัวทุ่งพัฒนา  เป็นถนนลาดยาง มีระยะทาง 5 กิโลเมตร ถนนสายไร่ใหม่ เนินบ่อ  เป็นถนนลูกรัง  มีระยะทางประมาณ 9 กิโลเมตร  ถนนสายบ้านทุ่งลานควาย บ้านทุ่งหันตรา เป็นถนนลูกรัง มีระยะทาง 5 กิโลเมตร

              2. การสาธารณสุข  มีศูนย์สุขภาพ สถานีอนามัย  จำนวน 2 แห่ง สถานพยาบาลเอกชนจำนวน  2  แห่ง  เป็นคลินิก จำนวน 1 แห่ง   กลุ่ม อสม. จำนวน 15 กลุ่ม ร้านขายยา จำนวน  3  แห่ง

                3. หน่วยงานที่ดุแลด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีหน่วยบริการประชาชนจำนวน  1  แห่ง  ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำ  4 นาย

                4. แหล่งน้ำ  แหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญ แม่น้ำปิง   คล้องทุ่งหันตรา  คลองวังหันน้ำดึงละคลองชุมนาค    แหล่งน้ำที่สร้างขึ้นเพื่อการอุปโภคและบริโภค  ประกอบด้วย ฝาย  บ่อน้ำตื้น  บ่อโยก  คลองชลประทาน

 

สภาพทางเศรษฐกิจ

                สภาพตำบลวังแขมส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพเกษตรกรรม  จำนวนประชากร จำนวน 1,806 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 60 อาชีพรับจ้างและอื่นๆ  จำนวน 1,053 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 35  อาชีพค้าขาย  จำนวน  151  ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 5

 

สภาพทางสังคม

                ประชากรตำบลวังแขม ส่วนใหญ่ใช้ภาษากลาง   อีสาน   และลาวคลั่ง  ตามลำดับ

                ลักษณะการตั้งบ้านเรือนประชากรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 60  จะอยู่หนาแน่นบริเวณริมฝั่งแม่น้ำเพราะเป็นที่อยู่อาศัยของชาวบ้านพื้นเพเดิมก่อนสมัยก่อนมีการใช้ประโยชน์จากแม่น้ำทั้งในด้านการดำรงชีวิตและการคมนาคม    ส่วนประชากรที่เหลืออาศัยอยู่เป็นกลุ่ม ๆ  ตามหมู่บ้านประมาณร้อยละ 30  และอีกร้อยละ  10  อยู่กระจัดกระจายตามไร่นาของตนเอง

                สถาบันทางการศึกษา  มีโรงเรียนประถมศึกษา  จำนวน  6 แห่ง  คือ  โรงเรียนบ้านวังแขมสว่างชัยวงษ์   โรงเรียนบ้านบึงลาด โรงเรียนบ้านวังหันน้ำดึง โรงเรียนบ้านไร่ใหม่  โรงเรียนบ้านบ่อทอง และโรงเรียนบ้านทุ่งหันตรา  มีโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษา 2 แห่ง  คือ  โรงเรียนมิตรอารีวิทยาสิน  และโรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ

                สถาบันและองค์กรทางศาสนา  ตำบลวังแขมมีวัดจำนวน  5  แห่ง  ประกอบด้วย วัดจันทาราม  หมู่ที่ 1 ตำบลวังแขม   วัดศาลเจ้าแม่  หมู่6    วัดวังหันน้ำดึง   หมู่ที่ 5  วัดบ่อทอง หมู่ 8และวัดทุ่งหันตรา  หมู่ 10   นอกจากนี้มีศาลเจ้า  2 แห่ง   คือ  ศาลเจ้าแม่ทอหูก  หมู่ที่ 4  และ ศาลเจ้าปู่ดำ หมู่ที่ 7

 

การบริการขั้นพื้นฐาน

                1. การคมนาคม  มีถนนสายกำแพงเพชร คลองขลุง มีระยะทาง  50 กิโลเมตร    ถนนวังแขม-มาบไผ่ เป็นถนนลาดยาง 14  กิโลเมตร  ถนนสายบ้านหนองโสน  - บ่อทอง - เป็นถนนลาดยาง15  กิโลเมตร   ถนนสายวังหันน้ำดึง  - บ้านหัวทุ่งพัฒนา  เป็นถนนลาดยาง มีระยะทาง 5 กิโลเมตร ถนนสายไร่ใหม่ เนินบ่อ  เป็นถนนลูกรัง  มีระยะทางประมาณ 9 กิโลเมตร  ถนนสายบ้านทุ่งลานควาย บ้านทุ่งหันตรา เป็นถนนลูกรัง มีระยะทาง 5 กิโลเมตร

                2. การสาธารณสุข  มีศูนย์สุขภาพ สถานีอนามัย  จำนวน 2 แห่ง สถานพยาบาลเอกชนจำนวน  2  แห่ง เป็นคลินิก จำนวน 1 แห่ง   กลุ่ม อสม. จำนวน 15 กลุ่ม   มีร้านขายยาแผนโบราณและแผนปัจจุบัน จำนวน  3  แห่ง

                3. หน่วยงานที่ดุแลด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีหน่วยบริการประชาชน จำนวน  1  แห่ง  ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำ  4 นาย

                4. แหล่งน้ำ  แหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญ แม่น้ำปิง   คล้องทุ่งหันตรา  คลองวังหันน้ำดึงและคลองชุมนาค    แหล่งน้ำที่สร้างขึ้นเพื่อการอุปโภคและบริโภค  ประกอบด้วย ฝาย  บ่อน้ำตื้น  บ่อโยก  คลองชลประทาน