ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายภิญโญ สุขแก้ว
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายรัชศักดิื เดชขจร
ครู คศ.2