ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายชาคริต ตุงคะศิริ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายภิญโญ สุขแก้ว
ครู คศ.3

นายเสวก จินดาวงศ์
ครู คศ.1