กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายชาคริต ตุงคะศิริ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายภิญโญ สุขแก้ว
ครู คศ.3

นายเสวก จินดาวงศ์
ครู คศ.1