กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางปวีร์รักษ์ สบายเมือง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวนิศาชล สังข์สุวรรณ
ครูผู้ช่วย

นางสาวสาวิตรี แสงจันทร์
พนักงานราชการ