ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางปวีร์รักษ์ สบายเมือง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางปณิดา พนมวัน
ครู คศ.3

นางสาวนิศาชล สังข์สุวรรณ
ครูผู้ช่วย

นางสาวสาวิตรี แสงจันทร์
พนักงานราชการ