ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 

วิสัยทัศน์

“ เราจะเป็นผู้นำในการสร้างเด็กดี  บนวิถีความพอเพียง ”

 

 

 

พันธกิจ

     จัดการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพนักเรียนตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่บริการอย่างทั่วถึง  และพัฒนาสู่มาตรฐาน  ให้มีคุณธรรมนำความรู้ตามหลักของเศรษฐกิจพอเพียง  ส่งเสริมการจัดหาเทคโนโลยี เน้นการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

 

 

 

เป้าหมาย

๑.     ผู้เรียนทุกคนมีคุณธรรมนำความรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

๒.     ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

๓.     บุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้คู่คุณธรรม  นำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ

๔.     โรงเรียนบริหารและจัดการศึกษาโดยยึดหลักการมีส่วนร่วม