ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายกฤษณะ สบายเมือง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายวินัย ชลการ
ครู คศ.3

นายปรีชา แหชู
ครู คศ.2