กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายกฤษณะ สบายเมือง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายวินัย ชลการ
ครู คศ.3

นายปรีชา แหชู
ครู คศ.2