ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวรวิสรา สุวรรณเกษการ
ครู คศ.3

นายไกรลาศ แก้วเก่า
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวนงลักษณ์ สมศรี
ครู คศ.1

นางศิรินภา บุญรักษ์
ครู คศ.1