ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวประภาพร เพียลาด
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวรวิสรา สุวรรณเกษการ
ครู คศ.3

นายไกรลาศ แก้วเก่า
ครู คศ.2

นายจักรกริช ทรัพย?ประสม
ครู คศ.2

นางสาวนงลักษณ์ สมศรี
ครู คศ.1