กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายไกรลาศ แก้วเก่า
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวรวิสรา สุวรรณเกษการ
ครู คศ.3

นางชุติมา แก้วเก่า
ครู คศ.3

นางสาวนงลักษณ์ สมศรี
ครู คศ.2

นางศิรินภา บุญรักษ์
ครู คศ.1