ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นายปัญญา บุญคง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
หัวหน้าคณะผู้บริหาร

นายภาษกร แจ่มหม้อ
ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ

นายกฤษณะ สบายเมือง
ผู้ช่วยฝ่ายบุคคล

นายเรืองศักดิ์ ตกสิยานันท์
ผู้ช่วยฝ่ายบริหารทั่วไป

นางปณิดา พนมวัน
ผู้ช่วยฝ่ายงานงบประมาณและพัสดุ

นายภิญโญ สุขแก้ว
ผู้ช่วยฝ่ายกิจการนักเรียนและอาคารสถานที่