ดำ - แดง คนเก่ง
การแข่งขันตอบปัญหาธรรมะและการแข่งขันสวดมนต์สรภัญญะ

       นักเรียนโรงเรียนวังแขมวิทยาคมโดยการฝึกซ้อมของอาจารย์เนตรคนางค์  โสภณและเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ และแข่งขันสวดมนต์สรภัญญะ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2561  ณ วัดถาวรวัฒนาใต้  อำเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร โดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมดังนี้

 
สวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ได้รับรางวัลชนะเลิศ)
          1. เด็กหญิงจิดาภา จั่นจอน         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1
          2. นางสาวศิริพักตร์  ช่างคิด        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1
          3. เด็กหญิงกัลยา   ทองดี           ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1
          4. เด็กหญิงวิภาวี   กลิ่นหอม       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1
          5. เด็กหญิงธิดารัตน์  บุญกะจร     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1

ครูผู้ฝึกสอน
          1. นางสาวเนตรคนางค์  โสภณ
          2. นายวิษณุ   เตียวสุวรรณ

 


ตอบปัญหาธรรมะ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ทีมที่ 2 (ได้รับรางวัลชมเชย)
          1. นางสาวกัญฑิตา  หรุ่นจำรัส              ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1
          2. เด็กหญิงฐานิตา  พึ่งม่วง                   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1
          3. เด็กหญิงชนิตรา  พันธุ์วิทยากุล          ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1

ครูผู้ฝึกสอน
          1. นางสาวเนตรคนางค์  โสภณ
          2. นางอุบลรัตน์  กมขุนทด

 

ตอบปัญหาธรรมะ  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ทีมที่ 1
          1. นางสาวณัฐกานต์ ประพิมพันธ์            ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1
          2. นางสาวอรณิชา ห้วยหงษ์ทอง             ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1
          3. เด็กหญิงพลอยไพลิน  พงพาน            ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1

ครูผู้ฝึกสอน
          1. นางสายฝน  ดีเลิศ
          2. นายวิษณุ เตียวสุวรรณ

 

โพสเมื่อ : 13 ก.ย. 2561,00:00   อ่าน 1523 ครั้ง