ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางเกษกนก สุขแก้ว
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายนาวิน เงินอยู่
พนักงานราชการ