ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางเกษกนก สุขแก้ว
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายนาวิน เงินอยู่
พนักงานราชการ

นายอนลัส คาลเคล
ครูผู้ช่วย